Privaatsus

PrintMailRate-it


1. ISIKUANDMETEKOGUMINE


(1) Siinses isikuandmete kaitse teates selgitatakse, kuidas ja milliseid isikuandmeid me teilt oma veebisaidi kaudu kogume. Isikuandmed on kõik andmed, mida saab siduda isiklikult teiega, näiteks teie nimi, aadress, e-posti konto(d) ja kasutajakäitumine.

(2) ELi isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 4 lõike 7 kohane vastutav töötleja on
 
Rödl & Partner
Tartu mnt 13 
10145 Tallinn
Tel: +372 6805 620
Faks: +372 6805 621
 
Meie andmekaitseametnikuga saab ühendust aadressil gdprtallinn@roedl.com või meie postiaadressil.

(3) Kui võtate meiega ühendust e-posti või kontaktvormi kaudu, salvestame teie esitatud andmed (teie e-posti konto, võib-olla ka nime ja telefoninumbri), et saaksime teie küsimustele vastata. Me kustutame selles kontekstis kogutud andmed, kui nende säilitamine ei ole enam vajalik, või piirame nende töötlemist, kui juriidilised kohustused näevad ette andmete säilitamise.

(4) Allpool kirjeldatakse üksikasjalikult asjakohaseid menetlusi, mida kohaldatakse juhul, kui kaasame meie pakkumise üksikute funktsioonide toetamiseks lepingulised kolmandast isikust teenuseosutajad või kui soovime kasutada teie andmeid reklaami jaoks. Allpool kirjeldame ka andmete säilitamisaja kohta kehtestatud kriteeriume.

(5) Meie töödeldavad andmed kustutatakse või nende töötlemist piiratakse kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artiklitega 17 ja 18. Kui siinses isikuandmete kaitse teates ei ole sõnaselgelt sätestatud teisiti, kustutame meie säilitatavad andmed kohe, kui neid ei ole enam eesmärgi täitmiseks vaja ja andmete säilitamise suhtes kehtivad juriidilised kohustused ei takista nende kustutamist. Andmete töötlemisele, mida ei kustutata, sest neid on vaja muudel seadusega lubatud eesmärkidel, kehtestatakse piirangud. Teisisõnu on sellised andmed blokeeritud ja neid ei ole võimalik muul eesmärgil töödelda. See reegel kehtib näiteks andmete kohta, mida tuleb säilitada äri- või maksuõigusega seotud põhjustel.

2. TEIE ÕIGUSED

(1) Teil on teiega seotud isikuandmetega seoses meie suhtes järgmised õigused: Teil on õigus saada teavet oma isikuandmete kohta, mida töötleme. Loodame teie mõistvale suhtumisele, sest juhul, kui päring esitatakse meile muul viisil kui kirjalikult, küsime sellises olukorras teilt tõenäoliselt tõendeid, mis kinnitaksid, et olete tõepoolest see isik, kellena esinete.

Samuti on teil õigus seadusega lubatud määral reguleerida või piirata oma andmete töötlemist või andmed kustutada. Peale selle on teil seadusega lubatud määral õigus esitada oma andmete töötlemisele vastuväide. Sama võib väita ka andmete ülekandmise õiguse kohta.

(2) Lisaks on teil õigus pöörduda andmekaitseasutuse, näiteks Andmekaitse inspektsiooni poole kaebustega viisi suhtes, kuidas teie isikuandmeid töötleme.

3. ISIKUANDMETE KOGUMINE MEIE VEEBISAIDI KÜLASTAJATELT

(1) Kui meie veebisaidile sisenetakse üksnes teabe saamiseks, st kui te ei registreeru ega edasta meile teavet muul viisil, kogume ainult isikuandmeid, mille teie brauser meie serverile edastab. Kui soovite meie veebisaiti vaadata, kogume järgmisi tehnilistel eesmärkidel vajalikke andmeid, et saaksime näidata teile meie veebisaiti ning tagada kasutamise piisav stabiilsus ja turvalisus (õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti 1 alapunkt f):
 • IP-aadress;
 • päringu kuupäev ja kellaaeg;
 • ajavööndi erinevus Greenwichi ajast (GMT);
 • päringu sisu (täpne avatud veebileht);
 • juurdepääsuoleku/HTTP-oleku kood;
 • igal juhtumil edastatud andmemaht;
 • päringu genereerinud veebisait;
 • brauser;
 • operatsioonisüsteem ja selle liides;
 • brauseri keel ja versioon.
Neid andmeid säilitatakse turvalisuse tagamiseks (nt väärkasutuse uurimiseks või pettuse vältimiseks) maksimaalselt seitse päeva ja selle aja möödumisel need kustutatakse. Andmed, mida tuleb tõenditena säilitada pikema aja vältel, kustutatakse alles pärast seda, kui konkreetse juhtumiga seotud asjaolud on lõplikult välja selgitatud.

(2) Peale eespool loetletud andmete salvestab teie arvuti meie veebisaidi kasutamisel meie küpsised. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse teie kõvakettale teie brauserile määratud failidena ja mille kaudu edastatakse küpsiste saatjale (sel juhul meile) kindlat teavet. Küpsised ei saa käivitada ühtegi programmi ega nakatada arvutit mingi viirusega. Nende eesmärk on muuta teie tegevus internetis üldiselt kasutusmugavamaks ja tõhusamaks.

(3) Küpsiste kasutamine
a) Sellel veebilehel kasutatakse järgmisi küpsiseliike, mille ulatust ja funktsioone selgitatakse täpsemalt allpool:
 • lühiajalised küpsised (vt punkti b);
 • püsiküpsised (vt punkti c).

b) Lühiajalised küpsised kustutatakse brauseri sulgemisel automaatselt. Nende hulka kuuluvad eelkõige seansiküpsised. Nendes hoitakse teavet nn seansi ID kohta, mis määratakse teie brauseri erilaadsetele päringutele kogu seansi vältel. Need võimaldavad meil tuvastada teie arvuti meie varasema külastaja omana, kui naasete meie veebisaidile. Seansiküpsised kustutatakse, kui sulgete brauseri.

c) Püsiküpsised kustutatakse automaatselt pärast eelmääratud ajavahemikku, mis võib eri küpsiste korral erineda. Saate küpsised igal ajal oma brauseri turvasätete kaudu kustutada.

d) Saate konfigureerida brauseri sätteid oma äranägemise kohaselt ja eelkõige keelduda võõrküpsiste või kõigi küpsiste vastuvõtmisest. Arvestage siiski, et sel juhul ei saa te tõenäoliselt kasutada mõningaid selle veebisaidi funktsioone.

4. MEIE VEEBISAIDI MUUD FUNKTSIOONID JA PAKKUMISED

(1) Peale võimaluse kasutada meie veebisaiti puhtalt teabe saamise eesmärgil osutame mitmesuguseid teenuseid, mida saate kasutada, kui need pakuvad teile huvi. Üldjuhul palutakse teil nende kasutamiseks esitada üksikasjalikumad isikuandmed, mida kasutame konkreetse teenuse osutamiseks ja mida hõlmavad eespool kirjeldatud andmetöötluspõhimõtted.


(2) Mõningate teie andmete töötlemiseks kasutame väliste teenuseosutajate teenuseid. Me valime ja kaasame oma teenuseosutajaid põhjalikult ja hoolikalt, neile kehtivad meie juhised ja neid jälgitakse korrapäraselt.

(3) Lisaks võime edastada teie isikuandmeid kolmandatele isikutele, kui pakume üritusi, lepinguid või sarnaseid teenuseid koos partneritega. Selle kohta saate täpsemat teavet oma isikuandmete esitamisel.

(4) Kui meie teenuseosutajad või partnerid asuvad väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (EMP-d), teavitame teid selle olukorra tagajärgedest meie pakkumise kirjelduses.

5. VASTUVÄITED ANDMETÖÖTLUSELE VÕI ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEST TAGASIVÕTMINE

(1) Võite meile antud nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks igal ajal tagasi võtta. Selline nõusoleku tagasivõtmine mõjutab teie isikuandmete kättesaadavust töötlemiseks kohe, kui sellest meile teada annate.


(2) Kui töötleme teie isikuandmeid meie õigustatud huvide toetamiseks, võite esitada sellisele töötlemisele vastuväite. Eriti kehtib see juhul, kui asjaomaste andmete töötlemine ei ole vajalik meie ja teie vahelise lepingu täitmiseks; selle asjaolu toome esile allpool konkreetse funktsiooni kirjelduses. Kui esitate meile vastuväite, siis palume põhjendada, miks me ei peaks töötlema teie isikuandmeid selliselt, nagu neid praegu töötleme. Kui teie vastuväide osutub põhjendatuks, uurime asja ning kas peatame teie andmete töötlemise ja teeme asjakohased kohandused või avaldame oma kaalukad põhjused asjaomaste andmete töötlemise jätkamiseks, mille korral kaitse on vajalik.

(3) Võite alati esitada vastuväite isikuandmete töötlemisele turunduse ja andmeanalüüsi eesmärgil. Võite teavitada meid oma vastuväitest turundusele punkti 1 alapunktis 2 nimetatud kontaktandmete kaudu.

6. VEEBIÜRITUSTELE REGISTREERUMINE

(1) Kui soovite registreeruda üritustele – nii tasuta kui ka tasulistele – on lepingu sõlmimiseks vajalik, et esitaksite meile isikuandmed, mida vajame teie registreerumise töötlemiseks. Kohustuslikud väljad on eraldi märgitud, ülejäänud väljad on vabatahtlikud. Töötleme teie esitatud andmeid teie registreerumise töötlemiseks. Õiguslik alus on isikuandmete üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti 1 alapunktid b ja f.


Samuti võime teie esitatud teavet töödelda, et teavitada teid õiguslikest, maksualastest ja majanduslikest arengusuundadest, edastada teile muud huvitavat ja olulist teavet või saata teile tehnilist teavet sisaldavaid e-kirju.

(2) Äri- ja maksuõigusest tulenevalt oleme kohustatud säilitama teie aadressi-, makse- ja tellimisandmeid kümme aastat. Pärast kolme aasta möödumist piirame aga töötlemist, mis tähendab, et teie andmeid kasutatakse ainult juriidiliste kohustuste täitmiseks.

7. UUDISKIRI

(1) Saate nõusoleku alusel tellida meie uudiskirja, et saaksime hoida teid kursis õigus-, maksu- ja ärivaldkonna praeguse arenguga ning edastada teile muud huvitavat ja olulist teavet nende valdkondade ning ettevõtte Rödl & Partner kohta ja sellelt ettevõttelt.


(2) Uudiskirja tellimiseks võime kasutada topeltnõusolekut. Sellisel juhul saadame pärast teie registreerumist teie e-posti aadressile e-kirja, milles palume kinnitada, et soovite uudiskirja saatmist. Kui te registreerumist ei kinnita, kustutatakse teie andmed automaatselt hiljemalt 72 tunni möödudes. Lisaks säilitame teie IP-aadressid ning registreerumise ja kinnitamise aja. Selle eesmärk on olla võimeline tõendama teie registreerumist ja vajaduse korral selgitama välja teie isikuandmete võimalikku väärkasutamist.

(3) Uudiskirja saatmiseks on ainuke kohustuslik teave teie e-posti aadress. Eraldi märgitud lisaandmete esitamine on vabatahtlik ja neid kasutatakse selleks, et saaksime pöörduda teie poole personaalselt. Pärast teie kinnitust salvestame teie e-posti aadressi uudiskirja saatmiseks. Õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti 1 alapunkt a.

(4) Võite oma nõusoleku uudiskirja saatmiseks alati tagasi võtta ja tellimuse tühistada. Tühistamiseks klõpsake uudiskirja e-kirjas toodud lingil, saatke e-kiri aadressil gdprtallinn@roedl.com või saatke sõnum ilmumisandmetes esitatud kontaktandmetele.

8. GOOGLE ANALYTICSI KASUTAMINE

(1) See veebisait kasutab Google LLC (edaspidi: Google) veebianalüüsivahendit Google Analytics. Google Analytics kasutab niinimetatud küpsiseid ehk teie arvutisse salvestatud tekstifaile, mis võimaldavad meil analüüsida, kuidas te meie veebisaiti kasutate. Küpsiste abil automaatselt kogutud teave selle veebisaidi teiepoolse kasutamise kohta edastatakse tavaliselt Ameerika Ühendriikides asuvasse Google’i serverisse ja säilitatakse seal. Google maskeerib teie IP-aadressi mõned osad ja lühendab seda Euroopa Liidu liikmesriikides või muudes riikides, mis on Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalised. Täielik IP-aadress edastatakse Google’i serverisse Ameerika Ühendriikides ja lühendatakse seal ainult erandjuhtudel. Vastutava töötleja (selle veebisaidi käitaja) korraldusel kasutab Google seda teavet, et analüüsida, kuidas te veebisaiti kasutate, koostada aruandeid teie tegevuse kohta veebisaidil ning osutada veebisaidi käitajale muid veebisaidi ja interneti kasutamisega seotud teenuseid.


(2) Google ei seosta teie brauserist Google Analyticsi kaudu edastatud IP-aadressi muude Google’i säilitatavate andmetega.

(3) Võite ka keelata oma arvutis küpsiste vastuvõtmise, konfigureerides oma brauseri sätted. Arvestage siiski, et sellisel juhul ei saa te tõenäoliselt mõningaid selle veebisaidi funktsioone kasutada. Lisaks on teil võimalik takistada seoses selle veebisaidi teiepoolse kasutamisega küpsiste abil genereeritud andmete (sealhulgas teie IP-aadressi) registreerimist ja Google’ile edastamist, kui laadite alla ja installite brauseri pistikprogrammi, mis on saadaval järgmise lingi kaudu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Lõpetuseks saate takistada Google’il veebisaidi teiepoolse kasutamisega seotud andmete kogumist ja töötlemist, klõpsates sellel lingil. Sel juhul salvestatakse teie brauserisse loobumisküpsis, mis tähendab, et Google ei kogu seansiandmeid. Arvestage, et kui te oma küpsised kustutate, kustutatakse ka loobumisküpsis ja peate selle võib-olla uuesti aktiveerima.

(4) See veebisait kasutab Google Analyticsit laiendusega „_anonymizeIp()“. See tagab lühendatud IP-aadresside lisatöötlemise, mille tulemusel need ei viita otseselt isikutele. Kui teie kohta kogutud andmeid saab otseselt teiega seostada, siis välistatakse selline viitamine viivitamata ja isikuandmed kustutatakse kohe.

(5) Me kasutame Google Analyticsit oma veebisaidi kasutuse analüüsimiseks ja pidevaks parandamiseks. Kogutud statistilised andmed aitavad meil oma pakkumist täiustada ja meid teie jaoks kasutajana huvitavamaks muuta. Erandjuhtumite korral, mil isikuandmed edastatakse Ameerika Ühendriikidesse, on Google liitunud ELi-USA andmekaitseraamistikuga Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active. Õiguslik alus, mis lubab meil kasutada Google Analyticsit, on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti 1 alapunkt f.

(6) Kolmandast isikust teenuseosutaja teave: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, tel: +1 650 253 0000, e-post: support-de@google.com

9. SOTSIAALMEEDIA PISTIKPROGRAMMIDE KASUTAMINE KAHE KLÕPSU LAHENDUSEGA

(1) Kasutame praegu järgmisi sotsiaalmeedia pistikprogramme: Facebook, Twitter, LinkedIn, Xing. Kasutame nn kahe klõpsu lahendust. See tähendab, et meie veebisaidi külastamisel ei edastata pistikprogrammide pakkujatele esialgu mingeid isikuandmeid. Võite tunnistada pistikprogrammi pakkuja vastuvõetavaks selle algustähe või logo juures oleva ruudu märkimisega. Pakume teile võimalust suhelda selle nupu kaudu otse pistikprogrammi pakkujaga. Ainult juhul, kui klõpsate märgitud väljal ja selle aktiveerite, edastatakse pistikprogrammi pakkujale teave, et olete avanud meie veebipakkumisele vastava veebisaidi. Lisaks edastatakse selle teate punktis 3 nimetatud andmed. Facebooki ja Xingi korral anonüümitakse IP-aadress Saksamaa asjakohase teenuseosutaja sõnul kohe pärast andmete kogumist. Pistikprogrammi aktiveerimisega edastatakse isikuandmed teilt asjakohasele pistikprogrammi pakkujale ja neid säilitatakse tema juures (Ameerika Ühendriikide pakkujate korral Ameerika Ühendriikides). Et pistikprogrammi pakkuja kogub andmeid peamiselt küpsiste kaudu, soovitame enne hallil ruudul klõpsamist kustutada oma brauseri turvasätete kaudu kõik küpsised.


(2) Me ei saa mõjutada kogutavaid andmeid ja andmete töötlemist, samuti ei ole me teadlikud andmete kogumise täielikust ulatusest, töötlemise eesmärkidest ja säilitamisaegadest. Samuti ei ole meil mingit teavet pistikprogrammi pakkuja kogutud andmete kustutamise kohta.

(3) Pistikprogrammi pakkuja säilitab teie kohta kogutud andmeid kasutajaprofiilidena ning kasutab neid reklaami, turu-uuringute ja/või oma veebisaidi nõudluspõhise disaini eesmärgil. Selline hindamine toimub eelkõige (ka sisselogimata kasutajate korral) nõudluspõhiste reklaamide näitamiseks ja selleks, et teavitada teisi suhtlusvõrgustiku kasutajaid teie tegevusest meie veebisaidil. Teil on õigus esitada nende kasutajaprofiilide loomisele vastuväide. Selle õiguse kasutamiseks peate võtma ühendust konkreetse pistikprogrammi pakkujaga. Pakume pistikprogrammide kaudu teile võimalust suhelda suhtlusvõrgustike ja teiste kasutajatega, et saaksime oma esitlust täiustada ja muuta selle teile kasutajana huvitavamaks. Pistikprogrammide kasutamise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti 1 alapunkt f.

(4) Andmed edastatakse olenemata sellest, kas teil on pistikprogrammi pakkuja juures konto ja kas olete sinna sisse loginud. Kui olete pistikprogrammi pakkuja juures sisse loginud, määratakse teilt meiega seoses kogutud andmed otse teie olemasolevale kontole pistikprogrammi pakkuja juures. Kui klõpsate aktiveeritud nuppu ja näiteks lingite lehe, salvestab pistikprogrammi pakkuja ka selle teabe teie kasutajakontole ning jagab seda avalikult teie kontaktidega. Soovitame pärast suhtlusvõrgustiku kasutamist korrapäraselt välja logida, eriti enne selle nupu aktiveerimist, et vältida andmete määramist teie profiilile pistikühenduse pakkuja juures.

(5) Lisateavet pistikprogrammi pakkuja andmekogumise ja -töötluse eesmärgi ning ulatuse kohta leiate allpool loetletud teenuseosutajate privaatsusteadetest. Sealt leiate ka lisateavet oma õiguste ja selle kohta, kuidas seadistada privaatsuse kaitsmise valikuid.

6) Asjaomaste pistikprogrammi pakkujate aadressid ja privaatsusteabe URL-id:

b) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy. Twitter on liitunud ELi-USA andmekaitseraamistikuga Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active.

c) LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn on liitunud ELi-USA andmekaitseraamistikuga Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active.

d) Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, DE;
http://www.xing.com/privacy.

10. YOUTUBE’I VIDEOTE INTEGREERIMINE

(1) Oleme integreerinud oma veebiesitlusse YouTube’i videod, mis on salvestatud veebisaidile http://www.YouTube.com ja mida saab esitada otse meie veebisaidilt. Kõik need on integreeritud nn laiendatud andmekaitserežiimil, mis tähendab YouTube’ile ei edastata andmeid teie kui kasutaja kohta, kui te videoid ei esita. Ainult videote esitamisel edastatakse punktis 2 viidatud andmed. Me ei saa seda andmeedastust mõjutada.


(2) Veebisaidi külastamisel saab YouTube teabe, et olete avanud meie veebisaidi asjakohase alamlehe. Lisaks edastatakse siinse teate punktis 3 nimetatud andmed. See toimub olenemata sellest, kas YouTube pakub kasutajakontot, mille kaudu olete sisse loginud, või kasutajakonto puudub. Kui olete Google’isse sisse loginud, seotakse teie teave otse teie kontoga. Kui te ei soovi seostamist oma YouTube’i profiiliga, peate enne video esitamist välja logima. YouTube säilitab teie andmeid kasutajaprofiilidena ning kasutab neid reklaami, turu-uuringute ja/või oma veebisaidi nõudluspõhise disaini eesmärgil. Selline hindamine toimub eelkõige (ka sisselogimata kasutajate korral) nõudluspõhiste reklaamide näitamiseks ja teiste suhtlusvõrgustiku kasutajate teavitamiseks teie tegevusest meie veebisaidil. Teil on õigus esitada vastuväide nende kasutajaprofiilide loomisele vastuväide. Selle õiguse kasutamiseks peate võtma ühendust YouTube’iga.

(3) YouTube’i integreerimisega täiustame oma veebisaiti ja muudame selle teile kasutajana huvitavamaks. Õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti 1 alapunkt f.

(4) YouTube’i käitaja on Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, tel: +1 650 253 0000, e-post: support-de@google.com. Lisateavet YouTube’i andmekogumise ja -töötluse eesmärgi ning ulatuse kohta leiate privaatsusteatest. Sealt leiate ka lisateavet oma õiguste ja selle kohta, kuidas seadistada privaatsuse kaitsmise valikuid: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google töötleb teie isikuandmeid ka Ameerika Ühendriikides ja on liitunud ELi-USA andmekaitseraamistikuga Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.
Deutschland Weltweit Search Menu