Osanike nimekirja kontrollimine äriregistris

PrintMailRate-it

data.pngHead ettevõtjad, kas olete osanike andmete õigsust äriregistris kontrollinud? 


Nimelt on aeg meelde tuletada, et alates 1. septembrist 2023 peab osanike nimekirja üldjuhul äriregister. See tähendab, et osanike andmetel on õiguslik tähendus ja osa on võimalik heauskselt omandada registrikandega. Seega on vaja, et osanike andmed registrikaardil oleksid kontrollitud.


Kuna äriregister on omalt poolt kandnud osaühingu osanike andmed registrikaardile automatiseeritult, siis saab osaühinguga seotud isik (osanik, juhatuse liige, nõukogu liige) kuni 31. augustini 2024 esitada registripidajale põhistatud vastuväite, kui osanike andmed ei ole õiged. Registripidaja kannab esitatud vastuväite registrikaardile osaniku andmete juurde ja annab asja lahendamiseks üle kohtunikule.


Tänu osanike nimekirja kande staatusele on võimalik osaühingu osasid heauskselt omandada. Kui isik omandab tehinguga osa või õiguse osale, tuginedes äriregistrisse osaniku ja talle kuuluva osa kohta kantud andmetele, loetakse äriregistrisse kantud andmed tema suhtes õigeks, välja arvatud juhul, kui andmete õigsuse vastu on äriregistrisse kantud vastuväide või kui omandaja teadis või pidi teadma, et äriregistrisse kantud andmed on ebaõiged.

Erinevalt eelnevast tuleb aga tähele panna, et:
  • osaühingute puhul, mille osad on registreeritud Eesti väärtpaberite registris, on osanike nimekirja pidajaks Eesti väärtpaberite registri pidaja, ning
  • kui osaühing on põhikirjaga loobunud osa võõrandamise ning pantimise käsutustehingu notariaalsest vorminõudest ja selle kohta on tehtud märge registrikaardile, peab osanike nimekirja osaühingu juhatus.

Kontakt

Contact Person Picture

Alice Salumets

Vandeadvokaat

Partner

+372 6068 650

Saada päring

Deutschland Weltweit Search Menu