Uus välisinvesteeringute kontrollimehhanism

PrintMailRate-it

Nimelt rakendatakse Eestis alates 01.09.2023 välismaiste otseinvesteeringute taustauuringusüsteemi. See nõue tuleneb välisinvesteeringu usaldusväärsuse hindamise seadusest (VUHS).


Uus süsteem näeb ette, et välisinvestorid, kes soovivad osaleda majandusvaldkonnas, mis on oluline Eesti julgeoleku või avaliku korra suhtes, on kohustatud saama Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametilt loa. 

Välisinvestoriks on füüsiline isik või ettevõtja, kellel on seos kolmanda riigiga ehk riigiga, mis ei ole Euroopa Liidu liikmesriik. Välisinvesteering on tehing või seotud tehingud, mille kaudu välisinvestor alustab uut tegevust või omandab vara sihtriigis.

Enne loa andmist hinnatakse välisinvesteeringu mõju VUHS alusel. Välisinvesteeringute usaldusväärsuse hindamine on üks mittesõjalistest ennetavatest meetoditest, mis aitab tagada Eesti ning teiste Euroopa Liidu liikmesriikide turvalisust. Hindamisel tuvastatakse välisinvesteeringu usaldusväärsus või selle puudumine ning identifitseeritakse ja kõrvaldatakse võimalikud ohud. 

Loa andmine välisinvesteeringu tegemiseks on välistatud, kui see ohustab Eesti või muu Euroopa Liidu liikmesriigi julgeolekut või avalikku korda.

Loa saamine on vajalik, kui:
  1. välisinvestor soovib investeerida ettevõttesse, mis tegutseb julgeoleku või avaliku korra seisukohalt olulistes valdkondades, milleks on näiteks
  • elutähtsa teenuse osutamine
  • sõjaliste kaupade tarnimine
  • üleriigilise televisiooni- ja raadioteenuste osutamine
  • põlevkivi kaevandamine
  • avaliku transpordi majandamine

2. välisinvestor soovib investeerida ettevõttesse, milles riigil on oluline osalus

3. välisinvestor soovib omandada äriühingus, mis tegutseb julgeoleku või avaliku korra seisukohalt olulistes valdkondades, olulise (vähemalt 10 protsendilise) osaluse, kuivõrd sellise osaluse puhul on osanikul võimalik sellise äriühingu juhtimist negatiivselt mõjutada

Seega tuleneb välisinvesteeringute hindamise olulisus eesmärgist kaitsta Eesti suveräänsust. Ettevõtluskeskkonna ohutuse säilitamiseks tuleb tagada äriühingute sõltumatus ning avatus, läbipaistvus ja võrdsus. Välisinvesteeringute usaldusväärsust, mõju julgeolekule ja avalikule korrale ning võimalikke riske hinnatakse iga juhtumi puhul eraldi.

Turvalisemaid investeeringuid!

Kontakt

Contact Person Picture

Alice Salumets

Vandeadvokaat

Partner

+372 6068 650

Saada päring

Deutschland Weltweit Search Menu